Kasa fiskalna – limit zwolnienia z tytułu niskich obrotów

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (tzw. osób prywatnych) powinien rejestrować taką sprzedaż na kasie fiskalnej, jednak może on skorzystać z pewnych zwolnień z tego obowiązku, które zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Obecne rozporządzenie obowiązuje do 31 grudnia 2021 roku.

Jednym ze zwolnień jest sprzedaż z tytułu niskich obrotów na rzecz osób prywatnych. Limit ten wynosi:

  • 20.000 zł rocznie dla przedsiębiorców, których obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych w poprzednim roku nie przekroczył limitu.
  • Dla podatników, którzy w obecnym roku podatkowym rozpoczynają sprzedaż na rzecz osób prywatnych limit obliczany jest w proporcji do okresu wykonywania tych czynności.

Zatem, o ile w przypadku firm prowadzących sprzedaż dla osób prywatnych w poprzednim roku nie jest trudny do określenia i wynosi 20.000 zł, to limit dla tych co rozpoczynają w danym roku tą sprzedaż liczy się od dnia pierwszej sprzedaży na rzecz osób prywatnych.

Jak wygląda obliczenie limitu:

20.000 zł x liczba dni do końca roku podatkowego, która pozostała od dnia pierwszej sprzedaży na rzecz osób prywatnych / liczba dni w roku.

Jeżeli podatnik przekroczy w danym roku podatkowym limit to jest zobowiązanych w przeciągu 2 pełnych miesięcy od przekroczenia limitu zainstalować kasę fiskalną.

Należy również mieć na względzie czy podatnik nie dokonuje sprzedaży wyłączonej z powyższego zwolnienia, co obliguje go do bezwzględnego obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej już od pierwszej sprzedaży. Wykaz ten przedstawiony jest w Art. 4 powyżej przytoczonego rozporządzenia.

MM Pionier Magdalena Mól