Założenia projektów udogodnień dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

W związku z wieloma zapytaniami o wsparcie dla przedsiębiorców w czasie epidemii, pragnę na początku wyjaśnić, że wszystkie rozwiązania nie są na dzień dzisiejszy uchwalone! Są to projekty ustaw związanych z epidemią COVID-19, w których ciągle wprowadzane są zmiany.

Przedstawione rozwiązania w projektach nie są przewidziane dla wszystkich firm, które odnotowują spadek przychodów lecz tylko dla tych, których sytuacja finansowa pogorszyła się w związku z epidemią i są w stanie to udowodnić.

W projektach przedstawiono rozwiązania:

 • 1. Zawieszenie zaliczek PIT/CIT:

Dotyczy zaliczek podatku dochodowego za przedsiębiorców/spółki, jak również podatków opłacanych od wynagrodzeń. Jednak, aby skorzystać z tego rozwiązania należy spełnić pewne warunki. Podczas epidemii przedsiębiorca nie może prowadzić działalności lub prowadzi w ograniczonym stopniu i wykazał spadek przychodów o minimum 20% w porównaniu do średniomiesięcznego przychodu z 2019 roku. Trzeba będzie złożyć oświadczenie do US.

 • 2. Możliwość rezygnacji z zaliczek uproszczonych w 2020 roku przez małych podatników.
 • 3. Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników/zleceniobiorców w celu uniknięcia zwolnień:

Projekt zakłada, że o dofinansowanie będą mogli się starać przedsiębiorcy, którzy na koniec III kwartału 2019 roku nie mieli żadnych zaległości publiczno-prawnych (ZUS,US). Dofinansowanie ma być wypłacane do 3 miesięcy. Zatem, o dofinansowanie będzie się mógł starać przedsiębiorca, jeżeli zamiast zwolnić pracowników:
– ograniczy wymiar czasu pracy (nie więcej niż o połowę) na czas postoju (dofinansowanie do 50%) lub,
– odnotuje spadek sprzedaży o min. 15% i ograniczy z tego tytułu wymiar czasu pracy pracownika o 20% (wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenia za pracę). Zatem, ciężar wynagrodzenia pracownika poniesiony był by przez:
pracownika w 20% (poprzez obniżenie wymiaru czasu pracy)
pracodawcę w 40%
fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych w 40%.

W celu otrzymania dofinansowania trzeba będzie złożyć wniosek.

 • 4. Wynagrodzenie za postój osoby prowadzącej działalność gospodarczą:

Jeżeli przedsiębiorca nie zatrudnia pracowników i nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń niż z prowadzonej działalności oraz spełni poniższe przesłanki będzie mógł się starać o jednorazowe świadczenie w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli 2.080 zł.
Przesłanki:
– w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku uzyskano przychód niższy niż 15.681 zł.
– przestój spowodowany COVID-19 nie może być krótszy niż 30 dni
– działalność zawieszona nie wcześniej niż od dnia 01.02.2020, a w przypadku braku zawieszenia przychód w miesiącu złożenia wniosku spadł o przynajmniej 15% w porównaniu do przychodu z poprzedniego miesiąca.
W celu otrzymania dofinansowania trzeba będzie złożyć wniosek.

 • 5. Bezzwrotna pożyczka do 5.000 zł dla mikroprzedsiębiorcy:

Starosta na podstawie umowy może udzielić jednorazowo pożyczki na pokrycie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski. Okres spłaty nie dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją na okres 6 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Pożyczka będzie bezzwrotna (umorzona) jeżeli przedsiębiorca w ciągu 6 miesięcy od jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29.02.2020r.

 • 6. Przesunięcie terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek z 04.2020 na 1.07.2020.
 • 7. Przesunięcie terminu wprowadzenia nowej struktury JPK dla duży przedsiębiorców do 1.07.2020.
 • 8. Ulga na złe długi w PIT/CIT:

Wyłączenie przepisów o uldze na złe długi w PIT/CIT jeżeli przychody z powodu epidemii spadną o min. 50% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019, a jeżeli podatnik rozpoczął działalność w 2019 roku – w stosunku do uzyskanych średnich przychodów.

 • 9. Wydłużenie zgłoszenia do US wpłaty na inny rachunek niż z białej listy z 3 do 14 dni, na okres epidemii/pandemii.
 • 10. Odroczenie zaliczek PIT od wynagrodzeń:

Projekt zakłada odroczenie terminu płatności zaliczek podatku od wynagrodzeń pobranych w marcu oraz kwietniu 2020 do dnia 1.06.2020

 • 11. Zwolnienia pomocowe uzyskane z tytułu epidemii COVD-19 będą zwolnione z opodatkowania PIT/CIT.

Na koniec pragnę przypomnieć, że są to złożenia przedstawiane w projektach na dzień 24.03.2020, nie wiemy czy założenia te zostaną przyjęte, a jeżeli tak czy nie zmienią się wymogi, które należy spełnić aby skorzystać z danej formy pomocy. Musimy teraz zaczekać na ogłoszenie zatwierdzonej wersji ustawy.