Rozszerzenie tarczy (12/2020)

I. Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników ze środków FGŚP w przypadku znacznego obniżenia przychodu przedsiębiorcy.

WARUNKI:

  1. Przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 roku prowadził przeważającą działalność gospodarczą, o jednym z poniższych kodów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

  1. Przychód uzyskany przez firmę w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40% względem przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli spadek przychodów jest następstwem wystąpienia COVID-19.
  2. Przedsiębiorca na koniec III kwartału 2019 nie posiada zaległości podatkowych i ZUS, nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz nie jest prowadzone wobec niego postępowanie restrukturyzacyjne lub likwidacyjne.

Kwota dofinasowania: 2000 zł miesięcznie do wynagrodzenia jednego pracownika, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Dofinasowanie nie przysługuje za pracowników:

– których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS

– zatrudnionych w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Wniosek w formie elektronicznej należy złożyć do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

 

II. Jednorazowa dotacja z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikro i małych przedsiębiorców.

WARUNKI:

  1. Przedsiębiorca, który na dzień 30 września 2020 roku prowadził przeważającą działalność gospodarczą, o jednym z poniższych kodów PKD:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.2l.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.2l.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.5l.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

2. Przychód uzyskany przez firmę w październiku lub listopadzie 2020 roku był niższy o co najmniej 40% względem przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli spadek przychodów jest następstwem wystąpienia COVID-19.

Przedsiębiorca na dzień 30 września 2020 roku miał niezawieszoną działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji: do 5000 zł.

Dotacja podlega zwrotowi wraz z odsetkami, jeżeli przedsiębiorca:

–  nie będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji,

– wydatkował ją niezgodnie z przeznaczeniem,

– złożył niezgodne ze stanem faktycznym przynajmniej jedno z oświadczeń lub nie spełniał innych warunków do udzielania dotacji,

– nie poddał się kontroli.

 

III. Zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020.

WARUNKI:

Przedsiębiorca, który:

– na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność przeważającą oznaczoną jednym z kodów PKD: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,

– był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 30 czerwca 2020 roku,

–  w listopadzie 2020 roku uzyskał przychód z prowadzonej działalności o min. 40 % niższy niż w listopadzie 2019 roku,

– złożenie dokumentów rozliczeniowych za 11/2020 w terminie do 31 grudnia 2020 roku.

 

Wniosek o zwolnienie ze składek ZUS za listopad 2020r można składać do 31 stycznia 2021 roku.