Pomoc przedsiębiorcom zgodnie z tarczą 2.0

 USTAWA z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. tarcza 2.0) wprowadziła kilka zmian w dotychczasowych rozwiązaniach pomocy przedsiębiorcom. Poniżej przedstawiamy zaktualizowane propozycje pomocy przedsiębiorcom na dzień dzisiejszy.

 • 1) Świadczenie postojowe– warunki:

– brak innego tytułu do ubezpieczeń społecznych,

– zamieszkanie w Polsce,

– osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu Prawa Przedsiębiorców,

– działalność rozpoczęta przed 1.02.2020,

przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (obowiązującego na dzień złożenia wniosku, dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 jest to kwota 15.595,74 zł),

– przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie uległ obniżeniu o co najmniej 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca lub zawiesiła działalność gospodarczą po 31.01.2020),

– podatnik rozliczający się kartą podatkową, który jest zwolniony z VAT, nie stosuje się wymogu przychodowego, ale świadczenie w wysokości ½ minimalnego wynagrodzenia tj. 1.300zł.

Świadczenie wynosi 80% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020 czyli 2.080 zł.

Świadczenie to można uzyskać nie więcej niż 3 razy. Aby uzyskać ponowne świadczenie postojowe należy złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.  Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia.

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej (pocztą lub zostawiając w ZUS w skrzynce na dokumenty) lub elektronicznej za pomocą konta PUE na stronie https://www.zus.pl/   w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące po zniesieniu epidemii.

 • 2) Postojowe dla zleceniobiorcy / wykonawcy dzieła:

– umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego kwietnia 2020 r,

– przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS (obowiązującego na dzień złożenia wniosku, dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 jest to kwota 15.595,74 zł),

– świadczenie przysługuje w wysokości wynagrodzenia ujętego w umowie cywilnoprawnej lub w umowach cywilnoprawnych, gdy wynagrodzenie z tych umów w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi mniej niż 50% najniższego wynagrodzenia obowiązującego w roku 2020, czyli 1.300 zł).

Wniosek składany jest przez płatnika, do którego należy dołączyć kopię umów cywilnoprawnych oraz oświadczenia potwierdzające:

 1. niedojście do skutku lub ograniczenie wykonywania umowy cywilnoprawnej z powodu przestoju w prowadzeniu działalności,
 2. datę zawarcia i wysokość wynagrodzenia z tytułu umowy cywilnoprawnej,
 3. uzyskanie przez osobę wykonującą umowę cywilnoprawną w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, przychodu nie wyższego niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS,
 4. otrzymanie oświadczenia od osoby wykonującej umowę cywilnoprawną, że nie podlega ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu oraz o wysokości uzyskanych przychodów z innych umów cywilnoprawnych.

Świadczenie to można uzyskać nie więcej niż 3 razy. Aby uzyskać ponowne świadczenie postojowe należy złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wniosku nie uległa poprawie.  Wypłata po raz kolejny świadczenia postojowego może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia.

Wniosek RSP-C wraz z załącznikami wymienionymi powyżej należy złożyć w formie papierowej (pocztą lub zostawiając w ZUS w skrzynce na dokumenty) lub elektronicznej za pomocą konta PUE na stronie https://www.zus.pl/

 • 3) Umorzenie składek ZUS- skorzystać może:

– pracodawca, który jest zgłoszony jako płatnik składek:

A)przed dniem 1 lutego 2020 r. i na dzień 29 lutego 2020 r.,

B) w okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 29 lutego 2020 r. i na dzień 31 marca 2020 r.,

C) w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i na dzień 30 kwietnia 2020 r.

zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych, to składki umarzane są na wniosek przedsiębiorcy w całości, natomiast jeżeli zgłosił do ubezpieczeń społecznych od 1o do 49 ubezpieczonych, to składki umarzane są na wniosek przedsiębiorcy w 50% kwoty wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych. (Do osób ubezpieczonych wlicza się tu nie tylko pracowników, ale również przedsiębiorcę oraz osoby współpracujące),

– przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w rozumieniu Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (wyłączenie: osoby korzystające z ulgi na start) opłacający składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, jeżeli prowadził działalność przed 1 lutego kwietnia 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r  tj. 15.681 zł.

Dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 należy złożyć nie później niż do 30.06.2020,

Z regulacji UE wynika, że ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS.

Zwolnienie z nieopłaconych należności ZUS wynikających ze złożonych deklaracji DRA za miesiące marzec, kwiecień oraz maj 2020, z tym, że w przypadku osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby z nią współpracujące zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Składka chorobowa w przypadku przedsiębiorcy i osób współpracujących pokrywana jest przez Państwo, jeżeli zgłoszenie do chorobowego nastąpiło przed 1.02.2020.

ZUS w ciągu 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie z opłacania składek umarza składki, a także informuje o tym płatnika składek.

Wniosek RDZ wraz z załącznikiem należy złożyć w ZUS do dnia 30.06.2020 w formie papierowej (pocztą lub zostawiając w ZUS w skrzynce na dokumenty) lub elektronicznej za pomocą konta PUE na stronie https://www.zus.pl/

 • 4) Świadczenia na ochronę miejsc pracy z FGŚP

Pomoc z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych może uzyskać przedsiębiorca wyłącznie w przypadku, jeśli nie uzyskał pomocy w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy. Przedsiębiorca wg przepisów Prawa przedsiębiorców może złożyć wniosek na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy ze względu na spadek obrotów, jeżeli:

– na koniec III kwartału 2019 brak zaległości podatkowych i ZUS oraz brak przesłanek do ogłoszenia upadłości,

– dotyczy pracowników, zleceniobiorców oraz innych osób podlegających ZUS, których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek, nie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS, obowiązującego na dzień złożenia wniosku (dla wniosków złożonych w kwietniu i maju 2020 jest to kwota 15.595,74 zł).

 1. A) Za czas przestoju:

Pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

 1. B) Obniżenie wymiaru czasu pracy o 20%:

Przedsiębiorca, może obniżyć wymiar czasu pracy o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Wynagrodzenie, jest dofinansowywane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych do wysokości połowy obniżonego wynagrodzenia, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Spadek obrotów rozumiany jest jako spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym:
I) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego, lub
II) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku, gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Pracodawca ustala warunki z organizacjami zakładowymi, związkowymi podpisując odpowiednie porozumienie, którego kopię przekazuje właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia.

Wnioski należy kierować do dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy. Świadczenie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku,

 • 5) Dofinansowanie do wynagrodzeń od starosty

Na wniosek przedsiębiorcy (z wyłączeniem dużego przedsiębiorcy) w rozumieniu Prawa przedsiębiorców starosta może przyznać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców na okres 3 miesięcy. Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Dofinansowanie przysługuje w przypadku spadku obrotów o:

– co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w rozumieniu ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy w odniesieniu do każdego pracownika;

– co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika;

– co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem o dofinansowanie wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy, w odniesieniu do każdego pracownika.

Przez spadek obrotów gospodarczych rozumie się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 • 6) Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności

Przedsiębiorca będącemu osobą fizyczną niezatrudniający pracowników może starać się o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej na okres nie dłuższy 3 miesiące w przypadku spadku obrotów gospodarczych o:

– co najmniej 30% – może być przyznane w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

– co najmniej 50% – może być przyznane w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie,

– co najmniej 80% – może być przyznane w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie.

Nie można otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Przedsiębiorca jest obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie oraz po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

Wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

We wniosku o przyznanie dofinansowania przedsiębiorca oświadcza o:

 1. a) wystąpieniu u przedsiębiorcy spadku obrotów gospodarczych w odpowiedniej wysokości, w związku z odczuwaniem niekorzystnych skutków COVID-19;
 2. b) braku przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy, o których mowa w art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe;

c)niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.;

d)przeznaczeniu dofinansowania na koszty prowadzenia działalności gospodarczej;

 1. e) numerze rachunku bankowego albo numerze rachunku prowadzonego w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej właściwego dla prowadzonej działalności gospodarczej.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

 • 7) Bezzwrotna pożyczka dla mikro-firm

Mikroprzedsiębiorca, który prowadził działalność przed 1.03.2020 może starać się o pożyczkę w kwocie do 5.000 zł na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Oprocentowanie będzie stałe i będzie wynosiło w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski (obecnie stopa redyskonta weksli wynosi 1,05). Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po sześciomiesięcznym okresie karencji. Jednak, jeżeli przedsiębiorca utrzyma niezmieniony stan zatrudnienia w okresie 3 miesięcy od udzielenia pożyczki zgodny ze stanem zatrudnienia na dzień 29.02.2020, pożyczka wraz z odsetkami zostanie umorzona na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Uwaga: termin złożenia wniosku do Urzędu Pracy o umorzenie to 14 dni od dnia spełnienia tego warunku!

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

 • 8) Zawieszenie badań lekarskich:

– zawiesza się obowiązek przeprowadzenia badań okresowych,

– zawiesza się zakaz dopuszczenia pracownika do pracy bez aktualnych badań stwierdzających brak przeciwwskazań do pracy,

– zawiesza się przepis, na podstawie którego badania wstępne, okresowe i kontrolne przeprowadzania się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, to badania okresowe trzeba będzie uzupełnić w terminie 60 dni od dnia tego odwołania.

 • 9) Odroczenie zaliczek PIT od wynagrodzeń pobranych w marcu oraz kwietniu 2020 do dnia 1.06.2020.
 • 10) Wydłużenie zgłoszenia do US wpłaty na inny rachunek niż z białej listy z 3 do 14 dni, na okres epidemii/pandemii.
 • 11) Ulga na złe długi – wyłączenie przepisów o uldze na złe długi w PIT/CIT, jeżeli przychody z powodu epidemii spadną o min. 50% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2019, a jeżeli podatnik rozpoczął działalność w 2019 roku – w stosunku do uzyskanych średnich przychodów.
 • 12) Przesunięcie terminu wprowadzenia nowej matrycy stawek z 04.2020 na 1.07.2020
 • 13) Przesunięcie terminu wprowadzenia nowej struktury JPK dla dużych przedsiębiorców do 1.07.2020.