Polski Ład – najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców

 • Zmiana w obliczaniu składki zdrowotnej (NFZ)

Do końca 2021 roku obowiązuje zryczałtowana stawka zdrowotna ustalana co roku, obecnie to 381,81 zł. Jednak przedsiębiorcy przy obliczaniu podatku mogą zaliczkę podatku dochodowego pomniejszyć o część zapłaconej składki zdrowotnej o 328,78 zł.

Od nowego roku nie będzie już można pomniejszać zaliczki podatku dochodowego o jakąkolwiek część zapłaconej składki zdrowotnej, a także zmianie ulegają zasady jej obliczania. Zasady będą zróżnicowane, w zależności jaką formę opodatkowania wybierze przedsiębiorca.

Składka zdrowotna wg. form rozliczania:

 1. Zasady ogólne (skala podatkowa) – składka w wysokości 9 % liczona od dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 roku 270,90 zł.
 2. Podatek liniowy – składka w wysokości 4,9% liczona od dochodu, jednak nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2021 ok. 270 zł.
 3. Ryczałt ewidencjonowany – składka w wysokość 9% liczona od określonej podstawy, w zależności od rocznych przychodów i tak:

→ Przychody roczne do 60.000 zł – 9% z 60% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 324 zł/m-c)

→ Przychody roczne w przedziale 60.000 – 300.000 zł – 9% przeciętnego wynagrodzenia (ok. 540 zł/m-c)

→ Przychody roczne powyżej 300.000 zł – 9% z 180% przeciętnego wynagrodzenia (ok.960 zł/m-c)

Za osoby współpracujące, wspólnicy spółek komandytowych czy jednoosobowych spółek kapitałowych, będą naliczane składki zdrowotne w wysokości 9% przeciętnego wynagrodzenia, czyli na dzień dzisiejszy ponad 500 zł.

Od 2022 roku osoby, które na podstawie powołania będą pełnić funkcje w spółce (np. członkowie zarządu, prokurenci, członkowie komisji rewizyjnej), które z tego tytułu będą pobierać wynagrodzenie muszą być zgłoszone do ZUS do składki zdrowotnej. Jej wysokość będzie ustalana w wysokości 9% pobieranego wynagrodzenia.

 

 • Raportowanie do ZUS wysokości dochodu oraz składanie deklaracji rozliczeniowych ZUS

Od nowego roku co miesiąc przedsiębiorca będzie miał obowiązek raportować wysokość dochodu oraz składać deklaracje ZUS z obliczonymi składkami. Ze względu na zmiany obliczania składki zdrowotnej deklaracje w ZUS nie będą się klonować. Powstaje obowiązek comiesięcznego składania deklaracji ZUS nawet dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Od 2022 roku zmienia się termin składania i zapłaty deklaracji rozliczeniowych ZUS z 10go na 20ty dzień miesiąca (nie dotyczy osób prawnych).

Do końca kolejnego miesiąca po terminie złożenia rozliczenia rocznego, przedsiębiorca będzie mógł się starać o zwrot składki zdrowotnej, jeżeli z rozliczenia rocznego wynika nadpłata. Po upływie tego terminu ZUS nie zwróci nadpłaty.

Dlatego też, bardzo ważne będzie terminowe dostarczanie kompletnych dokumentów do biur rachunkowych. Każdy dostarczony z opóźnieniem dokument będzie powodował sporządzenie korekt nie tylko PIT/VAT, jak to jest do tej pory, ale również deklaracji ZUS.

 

 • Zamiany dotyczące rozliczania dochodów na skali podatkowej
 1. Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30.000 zł i będzie się należała, każdemu kto będzie się rozliczał na zasadach ogólnych, niezależnie od osiągniętych dochodów. Obecnie kwota wolna jest naliczana degresywnie.
 2. Podwyższeniu ulega również pierwszy próg podatkowy, powyżej którego nalicza się 32 % podatku, z kwoty 82.528 zł na 120.000 zł.
 3. Nowa ulga – ulga dla klasy średniej. Ulga ta ma rekompensować brak możliwości odliczania składki zdrowotnej, dla osób od dochodach w przedziale 68.412 zł – 133.692 zł.

Dla klientów biur rachunkowych: Jeżeli podatnik nie chce korzystać z ulgi przy wyliczaniu zaliczek, należy ustalić to z biurem. Powodem może być np.: połączenie etatu z działalnością co w zeznaniu rocznym może spowodować przekroczenie dochodu dla ulgi i konieczność dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym.

 

 • Zmiany w opodatkowaniu ryczałtem

Ustawa wprowadza od nowego roku niższe stawki dla kilku branż tj.:

→14% przychodu dla lekarzy, dentystów, stomatologów, pielęgniarek, położnych, a także dla usług inżynieryjnych i architektonicznych

→12% przychodu dla informatyków, programistów i innych zawodów z branży IT

→8,5% przychodu dla nauczycieli i usług edukacyjnych.

 

 • Nielegalne zatrudnianie – dodatkowe sankcje

Od 2022 roku w przypadku nielegalnego zatrudnienia bądź wypłaty pracownikowi nieformalnej wypłaty wprowadza się sankcje dla przedsiębiorcy w postaci:

 1. Naliczenie przychodu przez przedsiębiorcę za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia w wysokości równowartości minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 2. Finansowanie przez pracodawcę w całości z własnych środków składek naliczanych od wynagrodzenia z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz od części nieujawnionego wynagrodzenia, w tym również części składek podlegających finansowaniu przez pracownika.
 3. Wynagrodzenie „na czarno” jak i opłacone składki od stwierdzonego nielegalnego zatrudnienia nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Pracownik będzie mógł poinformować PIP lub US o dodatkowych dochodach i nie zapłaci od tych dochodów podatku i składek ZUS. W całości będzie to finansowane przez pracodawcę. Wydatek ten nie będzie mógł stanowić kosztów uzyskania przychodów, a także będzie musiał naliczyć przychód za każdy miesiąc nielegalnego zatrudnienia.

 

 • Limity transakcji gotówkowych (AKTUALIZACJA 2022/01)
 1. Zmiana limitu płatność gotówkowej pomiędzy firmami z 15.000 zł na 8.000 zł. Zatem każda transakcja na kwotę 8.000 zł i więcej będzie musiała być opłacona przelewem, aby mogła stanowić koszt podatkowy w firmie (Prawo przedsiębiorców art. 19).
 2. Nowy limit dla transakcji gotówkowych między firmą, a osobą prywatną w wysokości 20.000 zł. Przedsiębiorca nie będzie mógł przyjąć od osoby prywatnej zapłaty w formie gotówkowej, jeżeli transakcja będzie wyższa lub równa 20.000 zł. Jeżeli mimo zakazu przedsiębiorca przyjmie zapłatę gotówką, będzie musiał naliczyć podwójny przychód z takiej transakcji (Prawa konsumenta art. 7b).

W związku z podpisaniem przez Prezydenta ustawy zmieniającej, powyższe limity będą obowiązywać od 2023 roku. W 2022 roku pozostaję limit 15.000 zł między przedsiębiorcami, a limit z konsumentami w obecnym roku nie będzie obowiązywał. 

 

 • Terminal płatniczy

Przedsiębiorca, który posiada kasę fiskalną musi od stycznia 2022 udostępnić klientom możliwość dokonania płatności w formie bezgotówkowej, w każdym miejscu, w którym działalność jest faktycznie wykonywana. Niestety przepisy są nie jasne, a zdania są podzielone czy może to być płatność np. blikiem, przelewem czy istnieje tu konieczność posiadania terminala płatniczego. Istniej również w przepisach mowa o możliwości ustanowienia rozporządzenia w sprawie zwolnień z tego obowiązku, jednak na dzień dzisiejszy rozporządzenie, takie nie zostało opublikowane (Prawo przedsiębiorców art. 19a).

Ważne: Przedsiębiorcy, którzy posiadają kasę on-line oraz terminal płatniczy będą musieli od lipca 2022 roku połączyć oba te urządzenia.

 

 • Zmiany dotyczące środków trwałych
 1. Wartość początkowa – będzie ustalana jako cena nabycia środka trwałego, ale jeżeli środek ten był używany przez przedsiębiorcę przed wprowadzeniem, go do ewidencji środków trwałych i nie był wcześniej amortyzowany, to wartość początkową ustala się jako cenę nabycia, ale nie wyższą niż wartość rynkowa. Jeżeli zatem chcesz wprowadzić do działalności rzeczy, które zakupiłeś prywatnie po cenie, za jaką je kupiłeś na podstawie umowy lub faktury, musisz to zrobić do końca tego roku.
 2. Sprzedaż rzeczy użytkowanych w firmie na podstawie leasingu operacyjnego i wykupionych do majątku prywatnego będzie generowała przychód z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż ta nastąpi w ciągu 6 lat od ich wycofania z działalności gospodarczej.
 3. Amortyzacja nieruchomości mieszkalnych – lokale mieszkalne, nie będą mogły być amortyzowane w firmie. Jednak na zasadzie praw nabytych, nieruchomości mieszkalne nabyte i wprowadzone do ewidencji środków trwałych przed końcem 2021 roku będą mogły zaliczać amortyzację w koszty, ale tylko do końca 2022 roku.

 

 • Ukryta dywidenda

Od 2023 roku, a zatem o rok zostały odroczone przepisy dotyczące tzw. ukrytej dywidendy. Do kosztów podatkowych nie będzie można zaliczać w spółce kosztów poniesionych przez podatnika będącego spółką w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany z tą spółką lub ze wspólnikiem (akcjonariuszem) tej spółki, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę.

Przez najbliższy rok ustawodawca najprawdopodobniej będzie pracował nad tymi przepisami, gdyż w aktualnym brzmieniu są bardzo niejasne i niekorzystne dla spółek.

 

 • JPK CIT/PIT

Od 2023 roku Polski Ład nakłada dodatkowe obowiązki prowadzenia ksiąg rachunkowych/ewidencji podatkowych czy ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych przy użyciu komputera oraz przesyłania ich w postaci ustrukturyzowanych plików do Urzędu Skarbowego.